Universitat Rovira i Virgili

DEPARTAMENT I TERRITORI

D'acord amb la tercera missió de la URV  (transferència i aplicació del coneixement a la societat), el Departament de Dret Privat, Processal i Financer du a terme un seguit d'activitats i actuacions que contribueixen a consolidar la institució com a estructura pública de coneixement del sud de Catalunya:

Al curs 2012-13, en el marc del màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació (MUDEC), es va reintroduir la Clínica Jurídica dels Negocis, en la qual van col·laborar el Jutjat Mercantil de Tarragona, l'ICAT i la Fundació URV CTTi. Aquesta Clínica va ser validada com a experiència d'aprenentatge servei (APS-URV) el 30 de maig de 2013, de manera que el MUDEC participa activament en la tercera missió de la URV.

​El professorat del Departament participa activament en el projecte Campus Extens - antenes del coneixement, que consisteix en una xarxa d'antenes del coneixement creada per la URV per complir el compromís de captar les necessitats del territori i donar-hi resposta per contribuir al progrés de les comarques meridionals de Catalunya.

​Les universitats, en virtut del que disposa l'article 20 de la Llei d'universitats de Catalunya, poden signar convenis amb empreses i altres entitats per realitzar treballs encaminats a la transferència de coneixement i tecnologia, i a la prestació de serveis. La URV, fidel al seu compromís amb el territori, i fruit del coneixement en les disciplines que li són pròpies, té la missió de contribuir, mitjançant la transferència de coneixements i tecnologia, al benestar de la societat que l'envolta. En aquest sentit, la URV en general, i el Departament de Dret Privat, Processal i Financer en particular, vol garantir la màxima qualitat en totes les activitats de transferència de coneixement i tecnologia i prestació de serveis amb les empreses, administracions i organitzacions amb les quals hagi establert convenis de col·laboració, i també amb els particulars, sobretot en aquelles àrees en què la societat és més sensible, com són l'habitatge, el desenvolupament econòmic, la tutela judicial, etc. També ha de vetllar per donar a conèixer a la societat els resultats de la recerca que du a terme, especialment en els temes sensibles des del punt de vista social.

El professorat i els investigadors del Departament estan especialitzats en diferents branques o àrees de coneixement, que alhora investiguen i aprofundeixen en determinades matèries:

Els investigadors elaboren estudis i dictàmens encarregats per entitats públiques i també dictàmens judicials o informes a sol·licitud d'entitats privades. Així mateix, també poden redactar informes o estudis interdisciplinars i informes sobre dret estranger. La gestió  es vehicula, generalment, a través de la Fundació URV.

Les persones que vulguin sol·licitar un dictamen o informe poden adreçar-se directament al professorat especialitzat en la matèria o al Departament, que cercarà   l'especialista corresponent.

Les Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran són un projecte social engegat per les principals universitats catalanes que busca donar una sortida a les inquietuds culturals de la tercera edat. La URV, dins la seva política de participació cívica, és conscient de la importància de la seva relació amb l'entorn social i per això hi participa de ple. A més, vol ajudar a donar una alternativa al temps de lleure dels principals implicats i protagonistes de la iniciativa, la gent gran, propiciant que estiguin al dia de nous coneixements en àmbits molt diversos i sobre els quals manifesten interès.
Més informació

|Alt imatge columna dreta|