Universitat Rovira i Virgili

Esteve Bosch Capdevila

Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili des del 2009 i membre de la Secció de Drets Reials de la Comissió de Codificació de Catalunya des del 2010. Autor de diverses monografies sobre dret civil català, entre les quals La administración por los padres de los bienes de los hijos en el Codi de família, L'acreixement en el dret successori català i Opción, tanteo y retracto. La regulación catalana de los derechos voluntarios de adquisición. Així mateix, juntament amb els professors Pedro del Pozo i Antoni Vaquer, ha publicat a l'editorial Marcial Pons tres tractats sobre dret civil català: Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, Derecho civil de Cataluña. Derecho de sucesiones i Derecho civil de Cataluña. Derecho de familia. Ha ocupat diversos càrrecs de gestió a la URV i des del 2007 fins al març de 2015, va ser director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

Torna al directori