Universitat Rovira i Virgili

Presentació de l’esborrany d’Avantprojecte de regulació de l’arrendament de béns en el Codi Civil de Catalunya

Departament de Dret Privat, Processal i Financer

El passat 11 de juliol va tenir lloc, a la seu del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especilitzada, la Jornada en la que es va presentar l'esborrany d'avanprojecte de regulació de l'arrendament de béns en el Codi Civil de Catalunya, amb la finalitat d'explicar el seu contingut als operadors jurídics. En la presentació va intervenir el Dr. Esteve Bosch, com a integrant de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, redactora del text.

L'avantprojecte conté un règim complet del contracte d'arrendament de béns. S'estableixen unes disposicions generals aplicables a totes les modalitats d'arrendament, que van seguides d'unes seccions específiques dedicades als arrendaments d'habitatge per a residencia habitual permanent, habitatges per a altres usos, habitacions, locals, espais de treball compartits (coworking) i finques rústiques, i als arrendaments d'empresa i al contracte de renting.

Abans de la seva tramesa al Govern, está previst durant els mesos de juliol i agost sotmetre el text a información pública, per tal que qualsevol persona o entitat pugui formular les al·legacions que consideri adients.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir

Esteve Bosch, durant la seva intervenció