Universitat Rovira i Virgili

PROGRAMA DE DOCTORAT EN DRET

El Programa de Doctorat en Dret de la URV ha estat verificat en el 2013 per l'"Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya", i va merèixer al 2005 la "Menció de Qualitat" de l'ANECA. Aquest Programa es fonamenta en els quatre màsters jurídics oficials que imparteix aquesta Universitat, i incideix sobre aspectes d'especial repercussió juridicoeconòmica fonamentals per al creixement social com ara la creació d'empreses i la seva fiscalitat, el dret de societats, la potenciació de la contractació, la tutela jurídica del crèdit i dels consumidors, entre d'altres matèries. 

L'excel·lència del Programa de Doctorat en Dret de la URV s'acredita tant a nivell de projecte I + D en els quals han participat els seus investigadors en els últims cinc anys, com en la quantitat i qualitat científica del seu professorat. Així, prenent només en consideració els últims cinc anys, el nostre professorat ha intervingut activament en més de 25 projectes d'investigació obtinguts en convocatòries públiques i competitives, a nivell europeu, estatal i autonòmic. A més, en referència a la quantitat i qualitat dels professors doctors amb què compta, s'ha de destacar que són un total de 30 doctors, dels quals més del 80% tenen un sexenni de recerca en actiu. 

Finalment, el CRAI ("Centre de Recursos per a l'aprenentatge i la investigació") de la Universitat Rovira i Virgili disposa de tots els recursos materials necessaris per assegurar la correcta i eficaç realització de les tesis doctorals dins d'aquest programa de doctorat en dret. 

Bona prova de l'excel·lència del doctorat és la defensa en el Departament de Dret Privat, Processal i Financer de cinc tesi en l'últim curs acadèmic (una d'elles amb menció internacional).

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM TITOL TESI DIRECTOR DATA DEFENSA
Villó Travé Cristina

La responsabilidad por el pago de las deudas hereditarias en el derecho civil de Cataluña

Bosch Capdevila, Esteban                       18/07/2014
González Jiménez Albert

Las diligencias de investigación y su valor probatorio

Adán Domènech, Frederic 19/06/2014
Casanova Martí Roser

Problemática de las intervenciones telefónicas en el proceso penal: una propuesta normativa

Picó Junoy, Joan 07/05/2014
Anglès Juanpere Benjamí

La suficiencia financiera de las haciendas municipales

Rivas Nieto, María Estela 20/12/2013
Valmaña Cabanes Antonio José

El régimen jurídico del protocolo familiar

Girgado Perandones, Pablo 27/09/2013
Casamitjana Olivé Cristina

Análisis jurídico de la competencia en el mercado aeroportuario español. Los límites del crecimiento
de las infraestructuras aeroportuarias en España

Franquet Sugrañes, Mª Teresa
Font, Antoni
14/06/2013
Sabater Sabaté José María

La liquidación de cargas en el proceso de ejecución

Picó Junoy, Joan
Cerrato Guri, Elisabet
15/03/2013
Villca Pozo Milenka

Aspectos jurídico-tributarios del fideicomiso. Especial atención a los países de la comunidad andina

Urquizu Cavallé, Ángel 18/06/2012
Isern Salvat Maria Rosa

La subrogación del asegurador en el seguro de trasporte terrestre de mercancías por carretera

Girgado Perandones, Pablo 19/04/2012
Gómez Buendia M. Carmen

"Exceptio utilis" en el procedimiento formulario del derecho romano

Ricart Martí, Maria Encarnacion 13/07/2011
Salassa Boix Rodolfo Rubén

La tributación en España de la renta derivada del comercio de derechos de emisión de co2

Urquizu Cavallé, Ángel 04/03/2011
Simon Moreno Hector

La armonización de los derechos reales en Europa

Nasarre Aznar, Sergio 23/07/2010
Fargas Mas Lluís Maria

Common consolidated corporate tax base (cctb) base imponible consolidada común del impuesto
sobre sociedades (biccis) génesis de su creación

Pagès Galtés, Joan 16/06/2010
Anguita Morera Antonia

Incidencias de los precios de transferencia en el comercio internacional (las transacciones multilaterales
entre españa, china y los países latinoamericanos)

Urquizu Cavallé, Ángel 15/06/2010
Altamirano   Alejandro C.

Responsabilidad tributaria de los administradores de entes colectivos desde la perspectiva del actuar
en lugar de otro.

Urquizu Cavallé, Ángel 19/03/2009
Cerrato Guri Elisabet

La ejecución civil privada: realización por persona o entidad especializada

Picó Junoy, Joan 30/05/2008
Carreras Roig Lluís

El subsector empresarial no financiero de la economía social. La fiscalidad
de las sociedades cooperativas, sociedades laborales y sociedades agrarias de transformación.

Urquizu Cavallé, Ángel 13/12/2007
Navarro Fernández Pablo Fco.

Las tarifas por servicios portuarios

Pagès Galtés, Joan 12/07/2007
Barrada Orellana Reyes

Las garantías mobiliarias en el derecho civil de Cataluña

Pozo Carrascosa, Pedro del 07/07/2003

Pujar

Vens de fora?
Posa't en contacte amb l'I-Center de la URV