Universitat Rovira i Virgili

INNOVATIVE TEACHING

The activity in the field of innovative teaching by the members of the Department of Private, Procedural and Financial Law, is channeled by the Innovative Teaching Group of the Faculty of Legal Sciences (GID-FCJ). The group, created in 2004, has evolved and been consolidated over the years, not only working on innovative teaching and learning but going further, dealing with issues not considered at the beginning of the project as improving teaching quality, the incorporation of ICT in teaching, assessment skills, interdisciplinary, internationalization and consolidation and review of the implementation of the excellence of the three degrees: Law, Labour Relations and Employment, and Social Work. 

PUBLICATIONS

1.      Adán Domènech, Federico: "Docencia y ejercicio profesional de la abogacía", Revista Docencia y Derecho, vol. 6, 2013, núm. 2013, pàgs. 1 a 12.

2.      Adán Domenech, Federico: "La docencia en el máster de acceso a la abogacía", El aprendizaje del derecho processal, Editorial José María Bosch Editor, 2011, pàgs. 175 a 184.

3.      Adán Domènech, Federico: "Nueva metodología docente en el derecho processal", Revista Docencia y Derecho, 2010, pàgs. 28 a 35.

4.      Adán Domènech, Frederic; Casanova Martí, Roser: "Los juicios simulados como metodología docente", en l'obra conjunta derivada de la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzat pel GID-FCJ, el 18 de juliol de 2014 (en premsa).

5.      Barrat Esteve; Jordi; Franquet Sugrañes; Teresa; Giménez Costa; Ana; González Bondía, Carmen; Jaria i Manzano, Jordi; Marquès i Banqué, Maria; Martí Baiget; Maria: "El diseño de una comunidad virtual como estrategia de adaptación del profesorado a los postulados docentes del EEES". García San José, D. (coord.) Innovación docente y calidad en la enseñanza de ciencias jurídicas en el espacio europeo de educación superior, Ediciones Laborum, 2007, pàg. 171-198.

6.      Cerrato Guri, Elisabet; Gómez Buendía, Carmen; Rivas Nieto, Eetela: "Incidencia del calendario académico de los grados: mejora en el proceso de aprendizaje de los alumnos de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili", Actas del Quinto Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas, 2013, pàg. 195-206.

7.      Font i Mas, Maria; Simón Moreno, Héctor: "Aprenentatge servei a entitats d'economia social a través d'un màster dels negocis: experiència i resultats del MUDEC-URV", obra conjunta derivada del Congrés CIDUI Models Flexibles de Formació: una Resposta a les Necessitats, fet a Tarragona el 4 de juliol de 2014 (en premsa).

8.      Franquet Sugrañes, Maria Teresa.; Marín Consarnau, Diana; Marquès i Banqué, Maria; Rivas Nieto, Eestela: "El contrato de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Una experiencia en el ámbito del derecho".  Montalvo Romero, T.; Da Cunha Lopes, T. (coords.). Memorias del 1er Congreso Internacional Virtual "Innovación educativa y retos de la docencia jurídica en el siglo XXI",  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007, pàg. 50-58.

9.      Franquet Sugrañes, Teresa;  Fortuny Miró, Àlvar: "L'ús del portafoli com a eina d'aprenentatge i avaluació a l'assignatura Dret i Gestió de Continguts", en l'obra conjunta derivada de la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzada pel GID-FCJ el 18 de juliol de 2014 (en premsa).

10.   Gómez Buendía, Carmen; Simón Moreno, Héctor: "La docencia en inglés en el marco de la internacionalización: retos, oportunidades y necesidades", Actas de la III Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios "El presente de los nuevos títulos", Universitat Jaume I, 23 de juny de 2011. Article en suport digital.

11.   Simón, Héctor; Rivas, Estela; Marín, Diana; Borrás, Susana; Cerrato, Elisabet; Gómez, Carmen; Font, Maria: "Una experiència de suport per a la millora de pràctiques docents innovadores", Actas del V Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), Lleida, 3 de juliol de 2008.

12.   Nasarre Aznar, Sergio: "Aumentando la interacción en el aula ordinaria mediante el iPad y demás dispositivos de m-learning", Revista de Educación y Derecho, núm. 9, setembre 2013 - març 2014, pàg. 1-28.

13.   Nasarre Aznar, Sergio: "La formación de un jurista iusprivatista europeo", Actas del II Congreso de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas: "Hacia el espacio europeo de educación superior", Màlaga, 6 i 7 de setembre de 2007, 32 pàgs.

14.   Nasarre Aznar, Sergio: "La utilización de herramientas on-line para la promoción de la docencia, la investigación y la gestión en la universidad y el derecho: una experiencia 2003-2005 en la Universidad Rovira i Virgili", en Actas del I Seminario de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, Universidad Rovira i Virgili, 2006 (CD-ROM, ISBN: 84-95624-89-9; dipòsit legal: T-979-2006). També a AULAFUTURA-Espacio virtual de innovación docente en ciencias jurídicas (Boletín de novedades 1/2005, octubre-novembre).

15.   Nasarre Aznar, Sergio: "Training a European iurist: law Faculties' Curricula, the European Parliament resolution on the approximation of the civil and commercial law of the Member States 2001 and Bologna 1999",  European Journal of Legal Education (UK), vol. 4, núm. 1, abril 2007, pàg. 93-103, Ed. Routledge.

16.   Rivas Nieto, Estela; Borràs Pentinat, Susana; Jordi Amoròs, Catalina: "El Grup d'Innovació Docent com a estratègia de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior", a Garantia de la qualitat docent: processos, estàndars i indicadors. Edit. URV-Arola-Cossetània, 2010, pàgs. 89-117.

17.   Rivas Nieto, Estela; Jordi, Catalina; Borràs, Susana: "El Grup d'Innovació Docent com a estratègia de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior", Actas de las V Jornadas de Innovación Docente.  ICE URV, 2009, pàg. 89-117.

18.   Simón Moreno, Héctor; Rivas Nieto, Estela; Font Mas, Maria; Franquet Sugrañes, Teresa: "L'aprenentatge servei a través de la Clínica Jurídica del màster de Dret de l'Empresa i de la Contractació", en l'obra conjunta derivada de la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzada pel GID-FCJ el 18 de juliol de 2014 (en premsa).

19.   Urquizu Cavallé, Ángel: "Innovación educativa y docencia jurídica en el contexto internacional de educación superior", a Memorias del 1r Congreso Internacional Virtual "Innovación educativa y retos de la docencia jurídica en el siglo XXI", Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Veracruz, Red de Investigación de Transformaciones jurídicas y Sociales, 2007, pàgs. 201-204.

20.   Urquizu Cavallé, Ángel: "La coordinación en el proceso de transición entre el bachillerato y los estudios universitarios de Derecho", Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, núm. 5, pàgs. 229-285, 2012.

21.   Urquizu Cavallé, Ángel: "La importancia de la innovación educativa para la docencia jurídica en el contexto internacional de la educación superior", a Agustí Cerrillo i Martínez i Ana María Delgado García (directors) La innovación en la docencia del derecho a través del uso de las TIC, Editorial Huygens-UOC, Barcelona, 2012, pàgs. 121-129.

22.   Urquizu Cavallé, Àngel: "Las actuales metodologías docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del ámbito jurídico ante la falta de recursos económicos en las universidades", en l'obra conjunta derivada de la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzada pel GID-FCJ el 18 de juliol de 2014 (en premsa).

23.   Villca Pozo, Milenka: "Utilidades del cuestionario moodle para la evaluación: una experiencia de evaluación en grupos numerosos", en l'obra conjunta derivada de la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzada pel GIDFCJ el 18 de juliol de 2014 (en premsa). Cal fer constar, que en l'obra conjunta també es publiquen els treballs presentats en la Jornada per professors de les universitats Abat Oliba CEU, UOC, UB, Cantàbria, Castella-la Manxa, Màlaga i València.

Top

PAPERS AND LECTURES

1.      Adán Domènech, Federico: "Evaluación del uso de las experiencias de innovación docente en la FCJ-URV. La percepción", ponència a les VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 2009.

2.      Adan Domènech, Frederic i Casanova Martí, Roser: "Los juicios simulados como metodología docente", comunicació a la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, GID-FCJ, Tarragona el 18 de juliol de 2014.

3.      Cerrato Guri Elisabet; Giménez Costa, Ana; Marín Consarnau, Diana: "La metodología de simulación con base de semivirtualidad aplicada a una asignatura jurídica", comunicació en el III Congreso Nacional de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, Universidad de Sevilla, 17 i 18 de setembre de 2009.

4.      Cerrato Guri, Elisabet; Gómez Buendía, Carmen; Rivas Nieto, Eestela: "Incidencia del calendario académico de los grados: mejora en el proceso de aprendizaje de los alumnos de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili", ponència al Quinto Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídica, València, 2013.

5.      Cerrato Guri, Elisabet: "¿Cómo se estructura una lección de Derecho Procesal Civil siguiendo el sistema de aprendizaje por módulos?", ponència a les I Jornadas Estatales de Innovación Docente en Derecho Procesal, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 16 i 17 de desembre de 2010.

6.      Cerrato Guri, Elisabet: "La metodología de la simulación en una asignatura jurídica: guía de buenas prácticas", ponència a les I Jornadas Estatales de Innovación Docente en Derecho Procesal (IX Jornadas de Derecho Procesal URV), els dies 16 i 17 de desembre de 2010.

7.      Cerrato Guri, Elisabet: "Las tutorías en los nuevos grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili", ponència III Congreso Internacional UNIVEST "La autogestión del aprendizaje", Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 16 i 17 de juny de 2011.

8.      Cerrato Guri, Elisabet: "Una buena práctica docente: el diseño de unos complementos formativos en los estudios de postgrado", comunicació en el VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Docent (CIDU), Tarragona, 2, 3 i 4 de juliol de 2014.

9.      Estela Rivas, Nieto: "El contrato de aprendizaje en la enseñanza universitaria", ponència en el IV Congrés Internacional  Docència Universitària i Innovació, Barcelona, 5, 6 i 7 juliol de 2006.

10.   Font i Mas, Maria: Ponència lliure "Evolución en las metodologías docentes y sistemas evaluativos: de la ilusión al freno de mano", I Jornadas Estatales de Innovación Docente en Derecho procesal , URV, Tarragona, 16 i 17 de desembre de 2010.

11.   Font i Mas, Maria; Marín Consarnau, Diana; Rivas Nieto, Estela: "Com potenciar i gestionar l'aprenentatge actiu i l'avaluació de l'alumne en dret internacional privat", comunicació en el 4t Congrés Internacional  Docència Universitària i Innovació, Barcelona, 5, 6 i 7 juliol de 2006.

12.   Font i Mas, Maria; Simón Moreno, Héctor: "Aprenentatge servei a entitats d'economia social a través d'un màster dels negocis: experiència i resultats del MUDEC-URV", comunicació al Congrés CIDUI Models Flexibles de Formació: una Resposta a les Necessitats, feta Tarragona el 4 de juliol de 2014.

13.   Font Mas, Maria: "Clínica Jurídica de los negocios en la URV", ponència al congrés científic Universidad-Comunidad: Creando Sinergias, organitzat per les universitats de Deusto, País Vasco, Mondragón i la Fundació Zerbikas, Bilbao, 14 de juny de 2013.

14.   Font Mas, Maria; Simón Moreno, Héctor; Rivas Nieto, Estela; Franquet Sugrañes, Teresa: "L'aprenentatge servei a través de la Clínica Jurídica del Màster de Dret de l'Empresa i de la Contractació", ponència a la I Jornada de Docència Virtual i Experiències de la Innovació Docent - FCJ-URV, 18 de juliol de 2014.

15.   Franquet Sugrañes, Maria Teresa; Fortuny, Àlvar: "L'ús del portafoli com a eina d'aprenentatge i avaluació a l'assignatura Dret i Gestió de Continguts", comunicació a la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzada pel GID-FCJ a  Tarragona el 18 de juliol de 2014.

16.   Giménez Costa, Ana: "El uso de la herramienta wiki para la elaboración de trabajos colaborativos en el marco de una asignatura jurídica", ponència en el IV Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI): "La competència docent", Barcelona, 5 ,6 i 7 de juliol de 2006.

17.   Giménez Costa, Ana: "Experiencias de evaluación continua: entre la motivación y la especulación",  ponència en el Seminari  d'Innovació Docent en Ciències Jurídiques (SE03-PROFID), Tarragona, 15 i 16 de setembre de 2006.

18.   Giménez Costa, Ana: "Fracasos y éxitos en el proceso de involucrar al alumno en su formación", ponència en el II Congreso de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas: "Hacia el espacio europeo de educación superior", Facultad de Derecho, Màlaga, 6 i 7 de setembre de 2007.

19.   Giménez Costa, Ana: "La evaluación continua: entre la especulación y la motivación", ponència al  Seminari d'Innovació Docent en Ciències Jurídiques, URV, Tarragona 2005.

20.   Giménez Costa, Ana: "La virtualización de una asignatura jurídica en el marco de la URV", ponència en congrés URV, Tarragona, 2005.

21.   Giménez Costa, Ana; González Bondía, Alfonso: "La virtualización de asignaturas jurídicas en el país de la presencialidad", en el Primer Congreso Internacional Virtual de Derecho "Innovación educativa y retos de la docencia jurídica en el siglo XXI", Veracruz, (Mèxic, 2007).

22.   Giménez Costa, Ana; González Bondia; Alfonso: "El uso de herramientas wiki para la elaboración de trabajos colaborativos en el marco de una asignatura jurídica", comunicació en el Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 5,6 i 7 de juliol de 2006, Barcelona. La comunicació va rebre el Premi Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a la millor presentació en format pòster d'una experiència d'innovació.

23.   Giménez, A; Barrat, J.; González, A.; Jaria, J.; Marquès, M.; Martí, M: "El diseño de una comunidad virtual como estrategia de adaptación del profesorado a los postulados docentes del EEES", ponència al 4rt. Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 'La competència docent', Barcelona, 5 a 7 juliol 2006.

24.   Marín Consarnau, Diana; Giménez Costa, Ana: "La elección como motivación: un nuevo sistema evaluativo", comunicació al V Congreso Nacional de Docencia en ciencias jurídicas, celebrat a Valencia, els dies 11 i 13 setembre de 2013.

25.   Nasarre Aznar, Sergio :"La utilització del iPad en la docència universitària", ponència a la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzat pel GID-FCJ, celebrat a Tarragona el 18 de juliol de 2014; i va ser expositor en el curs: "Programes d´Ipad per a l´activitat docent i la recerca universitària", 4 hores, 28 de març de 2014, ICE-URV.

26.   Nasarre Aznar, Sergio: "La innovación docente tras la implantación de Bolonia: un camino de ida y vuelta", II Jornada de metodología y nuevas estrategias docentes en la Facultad de Derecho. Experiencias y reflexiones de innovación docente, Valladolid, 27, 28 i 29 d'octubre 2010.

27.   Nasarre Aznar, Sergio: "La utilización de herramientas on-line para la promoción de la docencia, la investigación y la gestión en la Universidad y en el Derecho: una experiencia 2003-2005 en la Universidad Rovira i Virgili", ponència en el Seminari d'Innovació Docent en Ciències Jurídiques, Tarragona, 15 i 16 setembre 2005.

28.   Nasarre Aznar, Sergio: "The European Parliament resolution on the approximation of the civil and commercial law of the Member States 2001, Bologna 1999 and Law Faculties" Curricula, European Law Faculty Association-Annual Meeting- Strengthening the European dimension of legal education, Barcelona, 23 febrero de 2007, ELFA.

29.   Nasarre Aznar, Sergio: Octubre 2010 "Consideraciones sobre la docencia del derecho privado paneuropeo", II Jornada de metodología y nuevas estrategias docentes en la Facultad  de Derecho. Experiencias y reflexiones de innovación docente, Valladolid, 27, 28 i 29 d'octubre 2010.

30.   Picó i Junoy, J; Adán Domènech, F.; i Cerrato Guri, E.: "El aprendizaje del Derecho por módulos. Aplicación al Derecho processal", comunicació al III Congreso Nacional de Innovación docente en ciencias jurídicas. Innovación, Sevilla, 2009.

31.   Rivas Nieto, Estela: "La internacionalización de la Educación Superior: ejemplos de derecho comparado y su utilización en el ámbito del Derecho Financiero", ponència en el Seminari sobre la qualitat i la innovació docent a l'àmbit del Dret Tributari, Tarragona, 2012.

32.   Urquizu Cavallé, Ángel: "Innovación Educativa y Docencia Universitaria en el contexto internacional de educación superior", comunicación en el 1er Congreso Virtual Internacional: innovación Educativa y docencia Jurídica, a Plataforma electrónica de los Congresos Virtuales del Portal Jurídico Themis (Méjico), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México),  de 15 al 29 de enero de 2007.

33.   Urquizu Cavallé, Àngel: "Las actuales metodologías docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del ámbito jurídico ante la falta de recursos económicos en las universidades", comunicació a la I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d'Innovació Docent, organitzat pel GID-FCJ, celebrat a Tarragona el 18 de juliol de 2014.

34.   Villca Pozo, Milenka: "Utilidades del cuestionario moodle para la evaluación: una experiencia de evaluación en grupos numerosos", comunicació en la  I Jornada sobre Docencia virtual y Experiencias de Innovación Docente, GID-FCJ, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 18 de juliol de 2014.

Top

PROJECTS

Project title: "L'aprenentatge per mòduls: aplicació al dret processal en les universitats públiques catalanes"
Program: AJRE - Ajuts a la Recerca
Financial administration/company: AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
Ref: 2009 MQD 00129   
Extension: des de 2009 fins a 2011
Principal researcher: Joan Picó i Junoy

Encarnació Ricart Martí participa en el projecte següent:
Project title: "Aplicación nuevas tecnologías a la enseñanza del derecho romano"
Financial administration/company: CIRIT - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Extension: des de 1990 fins a 1991
Principal researcher: Juan Miquel

Project title: "Català jurídic per a l'aplicació docent i investigadora"
Financial administration/company: Institut Ciències de l'Educació - URV
Extension: de 2009 a 2010     
Principal researcher: Milenka Villca Pozo

Project title: "Anglès jurídic per a la difusió i publicació d'articles, textos, monografies i ponències"
Financial administration/company: Institut Ciències de l'Educació - URV
Extension: de 2010 a 2011
Principal researcher: Milenka Villca Pozo

Project title: Anglès jurídic, econòmic i empresarial: publicació d'articles amb impacte en anglès
Financial administration/company: Institut Ciències de l'Educació - URV
Extension: 2011 a 2012
Principal researcher: Milenka Villca Pozo

Project title: "Utilització de les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge: els qüestionaris de moodle com a eina per a l'avaluació continuada"
Financial administration/company: Institut Ciències de l'Educació - URV
Extension: de 2012 a 2013
Principal researcher: Milenka Villca Pozo

Project title: "How to adapt a course to teach in English"
Financial administration/company: Institut Ciències de l'Educació - URV
Extension: de 2013 a 2014
Principal researcher: Milenka Villca Pozo

Top

Innovative teaching at the Institute of Education Sciences URV